۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت اداره کل امور اداری و مالی دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت
صفحه اصلی
شرح وظايف

اداره کل امور اداری و مالی

 

شرح وظایف و اهداف :

مطالعه ، تهیه و تدوین برنامه توسعه اقتصادی میان مدت و کوتاه مدت استان درچارچوب برنامه کلان کشور

انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده

انجام تشریفات قانونی استخدام و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی در حدود اختیارات تفویض شده

اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان  و تهیه خلاصه پرونده کارکنان

اقدام در اجرای مقررات انضباطی کارکنان

تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حد قوانین و مقررات مربوطه

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته مربوطه

تهیه و صدور احکام انتقال ، انتصاب و ماموریت مستخدمین در حوزه استانداری بر اساس قوانین و مقررات

بررسی و اقدام در زمینه امور پرسنلی ، بازنشستگان و موظفین استانداری

تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا ( اعم از مستمر یا غیر مستمر ) در مورد مستخدمین استانداری و واحده های تابعه

ایجاد تسهیلات لازم بمنظور تامین رفاه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه

بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات پرسنلی و اسناد و مدارک پرسنل در پرونده پرسنلی


 معاون مالی مدیر کل

نظارت بر نحوه خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه 

نظارت بر نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصیصی به تفکیک مواد و برنامه 

نظارت بر انجام امور دریافتها و پرداختهای مستمر و غیره مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله های رسیده

نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام در دفاتر مربوطه

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادر شده

نظارت و پیگیری مستمر بر حسن انجام وظایف مربوطه به تسجیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده

رسیدگی به اسناد هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه

نظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون و تهیه گزارشهای لازم

نظارت بر امور انجام امور اداری امور مالی و جمعدار اموال و کنترل برچسبها

نظارت بر انجام کلیه امور مالی اعم از نگهداری دفاتر اعتبارات و هزینه ها و تهیه و تنظیم و صدوراسناد مالی و اقدام در وصول اعتبارات تخصیصی بر اساس قوانین و مقررات مربوط

نظارت بر کلیه امور مربوط به تدارکات و خدمات استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات

فراهم نمودن موجبات هماهنگی بین طرحها و برنامه ها با عنایت به ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی استان و برنامه ای نمودن فعالیتهای استانداری با نظام بودجه مربوط

پیگیری کلیه امور مربوط به طرحها و پروژه ها , توزیع اعتبارات و نظارت بر امر برنامه ریزی تا نرحله تصویب پروژه ها

اتخاذ و اعمال روشهائی اجرائی مناسب به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای مختلف در سطح استان و همچنین ایجاد زمینه های بهره برداری از کلیه امکانات و منابع موجود در زمینه های فوق و هدایت آن در جهت توسعه هماهنگ اقتصادی و اجتماعی و رسیدن به مراحل خودکفائی

انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق


معاون امور اداری

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی امور اداری ,‌کارگزینی و غیره

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط

سازماندهی فعالیتهای مربوط به تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای سرپرستی

انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری , فرمانداریها و بخشداریهای تابعه در حدود اختیارات 

تعیین گزارشات لازم در مورد امور اداری جهت استحضار مقام مافوق

نظارت بر انجام کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان استانداری ها و بخشداری های تابعه در حدود اختیارات قانونی تفویض شده

نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان

نظارت بر تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حدود مقررات مربوط

نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه تشکیل کمیته اجرایی قانون استخدام کشوری

نظارت بر تهیه و صدور حکم انتقال , انتصابات و ماموریت کلیه مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات

صدور دستور تهیه احکام مربوط به برقراری حقوق و مزایا در مورد مستخدمین استانداری و واحدهای تابعه

صدور دستور ارسال و دریافت دورنگارها و مکاتبات مربوط به واحدهای اداری

انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق

ابلاغ مصوبات و بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری به واحدهای ذیربط

نظارت بر انجام کلیه امور اداری ,‌رفاهی و استخدامی کارکنان استانداری و واحدهای تابعه بر اساس قوانین و مقررات مربوط

بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان از طریق سازماندهی و آموزشهای مناسب

ایجاد تدابیر روشهای اجرائی مناسب به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سازمانها و دستگاه های اجرائی آن

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

نظارت بر حسن انجام امور دبیرخانه , از قبیل دریافت , ثبت , توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره , بایگانی اسناد , امور مربوط به ماشین نویسی و امور چاپ و انتشارات تکثیر اوراق اداری

 مدیرکل امور اداری و مالی

بررسی و تهیه لوازم مورد نیاز و انجام تعمیرات ساختمان , تاسیسات ,‌اموال و اثاثیه استانداری طبق مقررات در حدود اعتبارات مالی

نظارت بر نحوه خرید و توزیع لوازم و ابزار و وسایل مورد نیاز واحدهای تابعه مالی

صدور دستور در جهت اجرای امور مربوط به خدمات , سرویس تلفن , روشنائی و تاسیسات و برنامه کار خدمتگزاران ,‌امور نقلیه و برنامه کشیک در غیر ساعات اداری و نظارت بر نحوه کار آنها

نظارت و مراقبت در حفظ ساختمان و اثاثیه استانداری و پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر اتفاقات مالی

انجام امور مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل استانداری و واحدهای تابعه مالی

نظارت بر نگهداری دفاتر اعتبارات و تامین هزینه ها بر اساس اعتبارات تخصصی به تفکیک مواد و برنامه مالی

نظارت بر انجام امور دریافت ها و پرداختهای مستمر و غیر مستمر مطابق اعتبارات مربوطه و حواله های رسیده مالی

نظارت بر تهیه و تنظیم و صدور اسناد هزینه و پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر استانداری و ثبت ارقام در دفاتر مربوط

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی

نظارت بر وصول وجوه اعتبارات بر اساس درخواستهای صادره شده مالی

نظارت بر حسن انجام وظایف مربوط به تسحیل طبق قانون محاسبات عمومی و اختیارات تفویض شده مالی

رسیدگی به اسناد و هزینه از نظر تکمیل مدارک و انطباق با قوانین و مقررات مربوطه مالی

نظارت بر تهیه فهرست مطالبات کارکنان از بابت دیون سنواتی و غیره و ارسال آنها به مراجع ذیربط مالی

نگهداری و تنظیم حساب اعتبار و تعهدات و دیون و تهیه گزارشهای لازم مالی


 کارگزین

انجام تشریفات قانونی استخدام , انجام آزمون و اقدام در تهیه و صدور احکام استخدامی و آزمایشی , قطعی در حدود اختیارات تفویض شده

رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

تهیه یش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس , ‌احکام انتقال و ماموریت ,‌ترمیم و تغییر ضریب جدول حقوق مرخصی , معذوریت , ‌اضافه کار , و نظایر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به جذب و استخدام و تبدیل وضع استخدامی

برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر

تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم

شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

پیش بینی  احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

تهیه گزارشات لازم در زمینه های مربوط

اقدام در تکمیل و تنظیم پرونده های پرسنلی کارکنان و تهیه خلاصه پرونده کارکنان

اقدام در اجرای مقررات انظباطی و ابلاغ آراء صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

تهیه و صدور احکام مرخصی های کارکنان در حدود قوانین و مقررات مربوط

بررسی وضعیت کارکنان جهت شرکت در آزمون و تهیه پیش نویس احکام همترازی با هیئت علمی

تهیه پیش نویس احکام بازنشستگی احکام بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی

تهیه پیش نویس احکام بازخرید , استعفا, انفصال , اخراج و تعلیق کارکنان


کارشناس امور اداری

انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و بهبود روشها , آموزش , طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تهیه مجموع هدف , وظایف و پستهای سازمانی استانداری و فرمانداریهای تابعه و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تائید

تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد استانداری و فرمانداریهای تابعه با همکاری واحد کارگزینی

تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تنظیم آئین نامه ها , بخش نامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم با نیازهای استانداری و فرمانداریهای تابعه

ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کل تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وهماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تابعه با برنامه ها و هدفهای مورد نظر مشاغل دولت در مورد مستخدمین استانداری و فرمانداریهای تابعه

تهیه گزارشات لازم

انجام سایر وطایف و امور مربوطه
 

 کارشناس امور انتصابات و ترفیعات

تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال,‌ ترمیم حقوق , مرخصی , معذوریت ,‌ترفیع و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق

رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ,‌تبدیل وضع استخدامی , ترفیع ,‌بازنشستگی

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

پیش بینی احتیاجات پرسنلی استانداری و واحدهای تابعه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

تهیه گزارشهای لازم

انجام سایر امور مطابق دستور مقام مافوق

 

کارشناس امور استخدامی

رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق

رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام , تبدیل وضع استخدامی , ترفیع و بازنشستگی

اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف

پیش بینی احتیاجات پرسنلی استانداری و واحدهای تابعه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

تهیه گزارشات لازم

انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق

 

رئیس دبیرخانه

نظارت بر انحام امور ماشین نویسی و تکثیر اوراق و نامه های استانداری

مراقبت در حسن اجرای وظایف واحدها و یا گروههای تحت سرپرستی و ارائه راهنمائیهای لازم در جهت هماهنگ نمودن آنها با خط مشی تعیین شده

نظارت بر ابلاغ مصوبات ,‌بخشنامه خا و دستورهای اداری استانداری به واحدهای مربوط

نظارت بر امر بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک و اوراق عادی استانداری

نظارت بر امر چاپ و تکثیر اوراق

نظارت بر دریافت و ثبت و توزیع کلیه مکاتبات عادی استانداری اعم از وارده یا صادره

 

جمعدار اموال

اقدام به تحویل گرفت اموال خریدار شده و تحویل آنها به ادارات و اشخاص مسئول

مراقبت در الصاق برچسب بر اموال استانداری و ثبت در دفاتر اموال با ذکر شماره و صدور قبض انبار اموال

اقدام لازم در نگهداری و حفظ اموال استانداری با همکاری واحدهای ذیربط

جاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاقها و واحدهای مربوط

صدور برگه خروج اموال از ساختمان استانداری بر حسب ضرورت

اقدام در طبقه بندی اموال بر اساس ضوابط موجود

تهیه و ارسال فرمهای رسیده و فرستاده به اداره اموال خزانه معین استان

صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده بمنظور فروش از طریق حراج با رعایت مقررات

تهیه پیش نویس و آمار مربوط طبق دستور مقام مافوق

انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1395/02/13
تعداد بازدید: 1769
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal